Privacy Statement

Van Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen

hoc

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan de Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen.

1. Wat zijn persoonsgegevens? 

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

2. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen, secretariaat gevestigd Dorpsstraat 85, 2445 AL Aarlanderveen, telefoonnummer 0172-571030, KvK 41169181

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@hetoranjecomite.nl of telefoonnummer 0172-571030

 

Waarvoor verwerkt Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen persoonsgegevens?

2.1 Als je lid/donateur/vrijwilliger/sponsor/deelnemer wilt worden van door Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/donateur/sponsor/vrijwilliger/deelnemer, zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering. 

Als je eenmaal relatie van Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk/deelnemer, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van de Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen

In het kader van uw lidmaatschap/aanmelding als donateur/sponsor/deelnemer of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

            Voorbeelden

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
c) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

2.2        Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk/deelname en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, 

b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk/deelnemer door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten;

c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de donateurschap/sponsoring af te wikkelen.


3. Bewaartermijnen 

3.1       De Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap/ donateurschap/ sponsoring/ vrijwilligerswerk/ deelname en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1       Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1       Via de administratie (info@hetoranjecomite.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door de Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2       Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@hetoranjecomite.nl) door de Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door de Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen u hiervan op de hoogte brengen.

5.3       Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door de Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@hetoranjecomite.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan het secretariaat (info@hetoranjecomite.nl).

6. Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken. 

Plaats: Aarlanderveen, datum 25 mei 2018